Medarbetare

  • SumoMe

arbetsplatsen

VÅRT ÅTAGANDE

Coca-Cola Enterprises Sverige ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplat där varje medarbetare känner sig delaktig och kan utveckla sig själv och företaget. Mångfald och en inkluderande företagskultur, säker arbetsmiljö och främjande av en aktiv balanserad livsstil är områden vi fokuserar extra mycket på.

Fortsatt fokus på mångfald

Som företag vill vi spegla våra kunder och det samhälle vi verkar i. Därför har vi som mål att öka mångfalden i våra team. Framförallt vill vi rekrytera och behålla fler kvinnor inom produktion och som säljare, och få fler medarbetare med utländsk bakgrund till vår säljorganisation. Vi har de senaste åren arbetat systematiskt för att öka kännedomen om oss som attraktiv arbetsplats hos en bredare målgrupp. Minst en av tre slutkandidater till en tjänst ska uppfylla något mångfaldskriterium. För 2015 var målet 50% kvinnor och 20% med utländsk bakgrund bland de nyrekryterade i säljorganisationen. Detta uppnådde vi också!

För att stödja och främja erfarenhetsutbyte och utveckling för våra kvinnliga medarbetare, finns ett kvinnligt nätverk öppet för alla roller i företaget. Program och riktlinjer för att främja livsbalans och underlätta arbetslivet för småbarnsföräldrar är andra exempel på insatser. Vår medvetna satsning på jämställdhet har uppmärksammats externt under året. I början av 2015 fick vi ta emot Industrins Jämställdhetspris. Vi lyfts också fram som gott exempel i fackförbundet Unionens bok om jämställda arbetsplatser.

Säkerhet, hälsa och livsbalansarbetsplatsen2

Vi har en nollvision för arbetsskador och utvecklar hela tiden säker- hetsarbetet för att nå ända dit. 2015 inträffade 3 olycksfall som orsakade frånvaro, samtliga lindriga.

Vi jobbar också för att alla ska må bra på jobbet, genom att ta oss an de utmaningar som finns vad gäller stress och balans mellan ar- bete och övriga livet. Under året har vi utbildat alla chefer, och tagit fram nya praktiska riktlinjer som ska bidra till en mer balanserad arbetsvardag. Mötesfria onsdagar och rekommendation att inte skicka e-post på kvällar och helger, är två konkreta exempel.

Minskad sjukfrånvaro inom Supply Chain

Sedan 2012 har sjukfrånvaron inom produktion, lager och distribution minskat med hela 40%. Detta genom ett långsiktigt arbete med proaktiva insatser. Ett exempel är rotation för ökad flexibilitet och förebyggande av skador. Regelbundna möten mellan chefer och HR samt personlig kontakt mellan chef och medarbetare vid frånvaro är andra viktiga delar.

 

 

Lista över inlägg

Säkerheten först

Kategori: Medarbetare

En säker arbetsplats är A och O för att skapa den trygghet som behövs i det dagliga arbetet. I förlängningen ökar tryggheten antalet nöjda medarbetare, och därför jobbar vi mot en nollvision gällande skador på alla våra arbetsplatser vilket mellan 2010 och 2011 innebar en halvering av antalet arbetsskador.
Läs mer…

Hälsa och välbefinnande

Kategori: Fokusområden, Medarbetare

Våra anställdas välbefinnande är viktig för att vi ska bibehålla en god stämning på företaget. Målet under 2012 är att sänka sjukfrånvaron ytterligare, och ett steg i det ledet är att vända på begreppet “sjukfrånvaro”, istället talar vi om “frisknärvaro”. Våra medarbetare får kontinuerligt stöd i hälso och träningsfrågor.
Läs mer…

4 av 41234