Om hållbarhetsrapporten

  • SumoMe

Vi redovisar årligen vårt hållbarhetsarbete Global Reporting Initiatives riktlinjer (version G3.1). Den förra redovisningen publicerades i juli 2013. Innehållet i rapporten avser verksamheten inom Coca-Cola Drycker Enterprises Sverige AB och data och nyckeltal gäller för 2013, där inget annat anges. Underlag till redovisade resultatindikatorer har tagits fram internt av respektive ansvarig avdelning, genom koncerngemensamma metoder för mätning och beräkning.

Årets svenska redovisning (publicerad på www.cceansvar.se) tillsammans med koncernens gemensamma hållbarhetsredovisning för 2013 (Coca-Cola Enterprises Responsibility and Sustainability Report 2013, se www.cokecce.com), motsvarar enligt egen bedömning GRI:s kriterier tillämpningsnivå B. Ambitionen är att kontinuerligt utveckla såväl hållbarhetsarbetet som redovisningen.

Inriktning och urval
Hållbarhetsredovisningen beskriver Coca-Cola Enterprises Sveriges aktiviteter och resultat i hållbarhetsarbetet, utifrån Coca-Cola Enterprises gemensamma fokusområden och mål. Innehållet speglar verksamhetens betydande hållbarhetsaspekter, såsom energi- och vattenanvändning, förpackningar, sortiment och produktinformation samt medarbetarfrågor såsom hälsa och mångfald. Dessa frågor är också av stort intresse för våra intressenter, och aktuella i den allmänna debatten och i media. Syftet med redovisningen är att ge ett bra underlag för omvärlden att bedöma hållbarheten för vår verksamhet samt att fungera som plattform för fortsatt dialog.

Vi för en löpande och öppen dialog med våra intressenter, för att hålla oss uppdaterade om deras krav och förväntningar och för att kommunicera vårt förhållningssätt i olika frågor. Vi deltar också aktivt i nätverk och organisationer för frågor som berör vår verksamhet, såväl lokala som internationella.

Oberoende granskning
Koncernens hållbarhetsredovisning för 2013 är externt granskad. Granskningsutlåtandet i sin helhet finns på www.cokecce.com. Någon extern granskning specifikt av den svenska rapporten har dock ej gjorts.

GRI-index hittar du här.

Ladda ner Coca-Cola Enterprises Hållbarhetsrapport 2016 som PDF.