Fokusområden

  • SumoMe

Fokusområden

Coca-Cola Enterprises Sverige är en del av Coca-Cola Enterprises (CCE) som finns i åtta europeiska länder. Coca-Cola Enterprises vision för hållbarhet sträcker sig utanför den egna verksamheter och innebär att ta en branschledande roll för hållbar utveckling. Sedan 2011 finns en ny hållbarhetsstrategi som är gemensam för hela CCE koncernen och som bygger på sju fokusområden inom miljö och socialt ansvar med tydliga målsättningar. Vårt arbete inom dessa områden följs upp och rapporteras kontinuerligt.  Här kan du läsa mer om mer om hållbarhetsstrategin och målsättningarna inom respektive fokusområde, och hur vi implementerar målen i den svenska verksamheten, våra åtgärder och resultat.

Energi och klimat
Våra mål för hållbarhet: Vi ska minska klimatavtrycket från drycken i din hand med en tredjedel, genom minskade koldioxidutsläpp i hela värdekedjan.

Mål och resultat: Sedan 2007 har vi minskat utsläppen från den egna verksamheten med 22%, främst genom övergång till förnybara energikällor och bränslen. Vi samarbetar med andra svenska företag för att driva klimatfrågan.

Varsam vattenhantering
Våra mål för hållbarhet: Vi ska sätta standarden för vatteneffektivitet, etablera en verksamhet med hållbar vattenanvändning och minimera påverkan på vattnet genom hela värdekedjan.

Mål och resultat: 2012 använde vi 1,86 liter vatten för att producera en liter dryck. Det utmanande målet för 2020 är 1,2 liter.

Hållbara förpackningar
Våra mål för hållbarhet: Vi ska sätta standarden för hållbara förpackningar, uppnå noll avfall från verksamheten och återvinna allt förpackningsmaterial vi använder.

Mål och resultat: Vi ska öka andelen återvunnet och förnybart material i förpackningarna. 2012 var 2/3 av alla 0,5 liters PET-flaskor PlantBottle, en flaska delvis bestående av växtbaserat material.

Våra drycker
Våra mål för hållbarhet:
Vi ska tillhandahålla ett brett sortiment av högkvalitativa och uppfriskande drycker med närings- och ingrediensinformation så att konsumenterna kan göra välgrundade dryckesval.

Mål och resultat: Vi ska vara nummer 1 hos våra kunder och erbjuda ett brett sortiment
av drycker med hög kvalitet. 2012 utgjorde lågkaloridrycker 40% av vår produktportfölj.
NKI för dagligvaruhandeln nådde 5,9 av 7, produktkvalitetsindex nådde 96.

Samhällsengagemang
Våra mål för hållbarhet: Vi ska vara en positiv kraft i samhället, samverka med lokala partners och stödja våra medarbetares aktiva engagemang. Vi ska öka avsättningen till sociala investeringar till 1% av vinsten* 2014.Vi ska vara en positiv kraft i samhället, samverka med lokala partners och stödja våra medarbetares aktiva engagemang. Vi ska öka avsättningen till sociala investeringar till 1 % av vinsten* 2014.Vi prioriterar insatser för miljön och ungdomars hälsa och utbildning.

Mål och resultat: Vi prioriterar insatser för miljön och ungdomars hälsa och utbildning. 2012 genomfördes Städa Strand för tredje året, 302 stränder städades av drygt 3 300 ungdomar.

Hälsa och aktiv livsstil
Våra mål för hållbarhet: Vi ska uppmuntra till ett aktivt hälsosamt liv genom att stödja insatser och program för fysisk aktivitet och näringsinformation.

Mål och resultat: Vi stödjer idrottsaktiviteter och friskvård, inom och utanför företaget. Vi fortsätter våra engagemang för ungdomsidrotten och uppmuntrar våra medarbetare att röra på sig. 60% av fältpersonalen nyttjade sitt friskvårds bidrag under 2012.

Medarbetare.
Våra mål för hållbarhet: Vi ska attrahera, utveckla och behålla en talangfull och mångfacetterad arbetsstyrka, på en säker och hälsosam arbetsplats som främjar en vinnande och inkluderande kultur.

Mål och resultat:
Vi har en nollvision för arbetsskador och arbetar systematiskt för en säker arbetsmiljö. Delaktighet och engagemang ska genomsyra hela verksamheten. 2012 lanserades ett gemensamt traineeprogram av hög klass inom Coca-Cola Enterprises.

*före skatt