Yooutube

Hagainitiativet

Vi är ett av de företag som startat Hagainitiativet, ett nätverk med syfte att minska näringslivets klimatpåverkande utsläpp. Vi medverkande företagen vill genom ambitiösa klimatmål och ett aktivt ansvarstagande agera som förebilder för andra. Håll dig uppdaterad om vårt arbete inom Hagainitiativet här på sajten..

Projekt

Hagainitiativet

  • SumoMe

Vi är ett av de företag som startat Hagainitiativet, ett nätverk med syfte att minska näringslivets klimatpåverkande utsläpp. De medverkande företagen ska alla, genom ambitiösa klimatmål och ett aktivt ansvarstagande, vara förebilder för andra. Inom ramen för klimatsamarbetet har vi satt målet att minska våra utsläpp av växthusgaser med hela 80 procent till 2020, jämfört med 2004. Klimatmålet gäller samtidigt med att vi ska nå vår vision 1 – vilket innebär en fördubbling av försäljningsvolymen till 2020.

Hittills har vi uppnått en 48-procentig minskning av utsläppen inom den egna verksamheten (produktion, transporter och resor), främst genom övergång till förnybara energikällor och bränslen.

Mer än 75 procent av våra sammanlagda utsläpp kommer dock från kylskåp hos våra kunder, och pga ett ökande antal kylskåp har våra totala utsläpp ökat något de senaste åren. Utsläppen per kylskåp har dock minskat avsevärt, genom energisnål teknik och övergång till mer miljöanpassade köldmedier.

Olika beräkningsmodeller ger olika siffror

Vi och Hagainitiativet  använder oss delvis av olika beräkningsgrunder för klimatpåverkan, våra redovisade utsläpp inom ramen för Hagainitiativet skiljer sig därför jämfört med vår redovisning inom Coca-Cola Enterprises. En väsentlig skillnad är beräkningen av utsläpp från elanvändningen i Sverige. Här utgår Hagainitativet från nordisk elmix vilket ger betydligt högre koldioxidutsläpp per kWh än den nationella elproduktion som Coca-Cola Enterprises använder.Här kan du läsa mer om Hagainitiativets beräkningsgrund.

Gemensamt klimatbokslut

Vi företag som ingår i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut där företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen redovisas. Dessa redovisningar  baseras på GHG-protokollet som är en internationell standard för beräkningar av företags klimatpåverkan. Här kan klimatbokslutet laddas ner.

– Coca-Cola tillhör de modiga företag som antagit klimatutmaningen på allvar och successivt vidgat sina systemgränser, och arbetar idag med sina utsläpp ur ett helhetsperspektiv. Att ligga i framkant på klimatområdet är svårt för ett företag. Förutsättningarna förändras ständigt och omfattar i allt högre grad nu även indirekt klimatpåverkan, exempelvis kunders och leverantörers påverkan som ofta är svår att styra eller kontrollera fullt ut. Ny kunskap gör också att beräkningsmetoder hela tiden utvecklas och förändras. Oavsett detta arbetar Coca-Cola med ambitiösa mål och tydliga strategier och är en förebild för övriga näringslivet säger Nina Ekelund, Program Director Hagainitiativet.

 

Hagainitiativet Skrivet av andra om Hagainitiativet